RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin korzystania z internetu

Regulamin korzystania z darmowego dostępu do internetu dla osób przebywających w CRR.  

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 22.01.2015r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu” dla pacjentów Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

§ 1

Z dniem 01.02.2015r. r. wprowadzam „Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu” dla pacjentów Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju stanowiący integralną cześć niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Regulamin należy udostępnić pacjentom CRR do zapoznania się w recepcji oraz umieścić na stronie internetowej CRR.
Pacjent obowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się
z Regulaminem o którym mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2015
Dyrektora CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju


Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu
dla pacjentów Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju
.


§ 1

Regulamin bezprzewodowego dostępu do internetu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usługi dostępu do internetu świadczonej na rzecz pacjentów i osób przebywających/zameldowanych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju.

§ 2

Zasady korzystania z bezprzewodowego internetu w CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju :
1. z usługi może korzystać każda osoba zameldowana w CRR po zalogowaniu się do usługi, zwana dalej użytkownikiem,
2. użytkownik może uzyskać dostęp do sieci z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi,
3. Regulamin obowiązuje każdego zalogowanego użytkownika, na podstawie otrzymanego hasła dostępu,
4. logowanie do sieci odbywa się poprzez podanie hasła otrzymanego w recepcji CRR
i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu,
5. ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której użytkownik uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne ani dane firmowe i pracownicze.


§ 3

Obowiązki Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju:
1. w ramach udostępnianej usługi, CRR dołoży wszelkich starań aby realizować usługę na najwyższym poziomie i bezpłatnie,
2. użytkownik może zgłaszać problemy techniczne telefonicznie pod wewnętrzny numer telefon 504 lub 509 w godzinach od 7.30-14.30 od poniedziałku do piątku lub
w recepcji CRR,
3. ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania wydajności sieci, nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

§ 4

Obowiązki użytkownika:
1. aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym
w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy standardu bgn,
2. w urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci, następnie należy wybrać sieć o nazwie „CRR KRUS”, logowanie do sieci odbywa się poprzez podanie udostępnionego hasła zabezpieczającego w recepcji CRR,
3. użytkownik korzystając z usługi zobowiązuje się do :
- przestrzegania przepisów prawa,
- nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
- przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety
(np.://www.netykieta.prv.pl),
- stosowania się do innych zaleceń CRR,
4. użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działania urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.

§ 5

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu CRR zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania usługi dla danego użytkownika.
2. CRR nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez użytkownika.
3. CRR zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usługi bezprzewodowego internetu, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących :
- dostępu do poszczególnych usług internetowych,
- maksymalnej ilości transmitowanych danych.
4. CRR nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku
z korzystaniem usługi , a w szczególności za :
- ujawnienie danych użytkownika,
- utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,
- opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji,
- nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.


§ 6

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie bgn odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.
2. CRR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu dla pacjentów Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Iwoniczu-Zdroju i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

..................................................... ....................................................
Imię i nazwisko/czytelnie/ data, podpisOpublikował: Agata Frydrych
Publikacja dnia: 27.03.2015
Przetworzył: Agata Frydrych
Dokument z dnia: 02.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 654